آموزش ابزار ها ویتایگر

سفارشی سازی فیلد ها

2017-12-08T16:03:56+00:00

در نرم افزار ویتایگر فارسی هر ماژول دارای فیلد [...]

سفارشی سازی فیلد ها 2017-12-08T16:03:56+00:00

انتخاب ماژول ها

2017-12-05T12:37:12+00:00

نرم افزار ویتایگر دارای بخش های مختلفی است که [...]

انتخاب ماژول ها 2017-12-05T12:37:12+00:00

اطلاعات شرکت

2017-12-05T12:40:01+00:00

در قسمت تنظیمات ویتایگر فارسی -> پیکربندی -> مشخصات [...]

اطلاعات شرکت 2017-12-05T12:40:01+00:00